Sejlbåd til søs
HER ER DE SPØRGSMÅL JEG STILLEDE TIL DR VEDR. DEMOKRATISK REPRÆSENTATION AF BORGERE I SOCIALT UDSATTE POSITIONER

EMNE: AKTINDSIGT
ATT: DR
VEDR. DEMOKRATISK REPRÆSENTATION AF BORGERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER I SÅKALDTE PUBLIC
SERVICE MEDIER FINIANSERET AF SKATTEYDERNE
PROGRAM: DR2
DATO: 14/11-2019

LOVGRUNDLAG:

LOV nr 606 af 12/06/2013 Gældende,(Offentlighedsloven). Offentliggørelsesdato: 13-06-2013
§.7: ” Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en
myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.
Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i §§ 19-35 nævnte undtagelser
1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og
2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.
Stk. 3. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v., gælder
først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.”

Jeg (navn) Dansk statsborger søger hermed aktindsigt i følgende forhold:

 1. Hvor hyppigt medvirker der borgere på overførselsindkomster i programmer på DR2 (Herunder
  Deadline) – Der søges aktindsigt i antallet af inviterede der har deltaget i programmer på DR2 som
  har været på offentlig forsørgelse (S.U,Kontanthjælp/integrationsydelse/ressourceforløbsydelse/førtidspensionsydelse o.l.) og hvis stillingsbetegnelser har været/var: Kontanthjælpsmodtager, førtidspensionist, aktiveret, flygtning
 2. Hvor hyppigt medvirker der akademikere og systemansatte eksperter – hermed menes personer
  der er ansat i den offentlige forvaltning (stat, regioner, kommuner)
 3. Hvad gør DR2 for at leve op til den såkaldte ”public service” forpligtigelse når det handler om at
  give og tilbyde borgere af forskellige samfundsklasser en lige og fri adgang til mediet og at DR
  fungerer som talerør (og har en demokratisk forpligtigelse til at skulle gøre dette) for borgere i
  socialt udsatte positioner
 4. Hvilken form for betaling modtager de inviterede der medvirker i programmer på DR2
 5. Hvilke faktorer afgør at DR2 mener at borgere på overførselsindkomster ikke er i stand til at ”tale
  for deres egen sag” og skal repræsenteres af akademikere og systemansatte (samt politikere) der
  ikke selv har egne brugererfaringer med de sociale systemer i Danmark f.eks som ”aktiveret”, med
  jobcentre, med kommunal sagsbehanding, – brugererfaringer med ankestyrelsen ect…
 6. Anvender DR2 en ekspertliste med personer som DR2 primært anvender og er en evt. anvendelse
  af en sådan liste baseret på at personerne skal have en akademisk baggrund eller være ansat
  indenfor det offentlige
 7. Hvilke ledelsesmæssige overvejelser gør DR og DR2 sig vedr. en demokratisk inddragelse af alle
  samfundsgrupper herunder borgere i socialt udsatte positioner?

Jeg søger altså aktindsigt i hvor hyppigt der medvirker borgere hvis forsørgelsesgrundlag er
offentlig forsørgelse på DR2 på samtlige debatprogrammer, og ønsker at modtage tal der viser den
statistiske fordeling af inviterede og deltagende der er henholdsvis akademikere, systemansatte
”eksperter” (lønnet og ansat indenfor stat, regioner, kommuner)

DR bør overveje at give meroffentlighedsprincippet efter §.14 i samme lov:

” Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan
gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. Der
kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder
regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger”.
Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og
oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter §§ 19-21.”

Dokumenter der jo ikke indeholder personfølsomme oplysninger kan sende til mig private email:
XXXXX
Skulle der blive tale om fremsendelse af personfølsomme oplysninger… kan der sendes til min E-boks.
Af hensyn til miljøet vil jeg foretrække at modtage svar på aktindsigt i digital form.
Jeg ser frem til at modtage en kvitteringsskrivelse for at denne henvendelse er modtaget j.f. retningslinjer
for God forvaltningsskik (Folketingets ombudsmand) samt en estimeret sagsbehandlingstid, ligesom det er
en klar forventning at denne henvendelse journaliseres.
Skulle denne email havne i en forkert indbakke anser jeg det som DR’s pligt at sørge for at den havner hos
rette modtager – og ikke forholder sig passivt til ovenstående.
Er eller skulle der opstå forståelsesproblemer med denne henvendelse så kontakt mig venligst.
Både denne henvendelse og svar fra DR offentliggøres de det er i offentlighedens interesse at kende til
disse forhold.
____________________________________________________________________

Svar på aktindsigt vedr. demokratisk repræsentation af borgere i socialt udsatte positioner DR2

FREMHÆVNINGER ER UDFØRT AF ANSØGER OM AKTINDSIGT 12/12-2019

Tak for din aktindsigtsanmodning af 14. november 2019, der vedrører den demokratiske repræsentation af borgere i DRs programmer

DR har nu færdigbehandlet din anmodning. Tak for din tålmodighed.
Ad pkt. 1 og 2
Det følger af offentlighedslovens § 11, stk. 1, at enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Såfremt oplysningerne er omfattet af offentlighedslovens §§ 19-35, gælder sammenstillingsretten kun, hvis de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymisering el.lign. , der kan foretages ved få og enkle kommandoer.

Der gælder et helt grundlæggende databeskyttelsesprincip, hvorefter organisationer ikke må indsamle flere personoplysninger, end der er behov for. DR indhenter derfor ikke oplysninger om, hvorvidt medvirkende på DR2 modtager offentlig forsørgelse, medmindre de er castet i deres funktion heraf. Under alle omstændigheder opbevarer DR ikke sådanne oplysninger, og de foreligger således ikke i en database.
Af den grund er det ikke muligt for DR at imødekomme pkt. 1 og 2 i din aktindsigtsanmodning.

Ad pkt. 3
DR går her ud fra, at du mener medvirkende i debatprogrammer på DR2, f.eks. Debatten.
Det er DR’s opfattelse, at oplysninger om betalinger til medvirkende i DRs programmer er undtaget fra aktindsigt efter radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1. Herefter er sager og dokumenter vedrørende DRs programvirksomhed og forretningsmæssige og redaktionelle forhold i tilknytning hertil undtaget.
Hensynene bag undtagelsesbestemmelsen er bl.a., at man fra lovgivers side vil sikre DR en så fri og uafhængig stilling som mulig, herunder særligt vedrørende programplanlægning og programudøvelse, samt vedrørende de øvrige dispositioner, der indirekte vil påvirke programvirksomheden. Derudover agerer DR som bekendt i et marked på linje med en lang række danske og internationale medier, og man har i den forbindelse ikke ønsket at stille DR ringere end de øvrige aktører. (se Folketingstidende 1993-94, tillæg A, sp. 656)

Efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 14, kan DR dog oplyse, at deltagere i Debatten på DR 2 ikke modtager betaling for deres deltagelse.
Samtidig kan DR for en god ordens skyld henvise til DRs programetik s. 25, hvor der står følgende:

”DR betaler ikke kilder til journalistiske historier eller for interviews. DR kan dog ud fra en konkret vurdering dække udgifter svarende til tabt arbejdsfortjeneste, transport og lignende. Medvirkende kan efter aftale modtage et honorar, hvis de fx leverer en analyse, vurderer materiale for DR eller har særlige ulemper i forbindelse med deltagelse i et program.”

DRs programetik kan findes på https://www.dr.dk/etik-og-rettelser/dr-etik/drs-etik.
Ad pkt. 5
DR går her ud fra, at du mener eksperter i debatprogrammer på DR2, f.eks. Debatten.
Det er DR’s opfattelse, at oplysninger redaktionelle overvejelser bag medvirkende i DRs programmer er undtaget fra aktindsigt efter radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1. Herefter er sager og dokumenter vedrørende DRs programvirksomhed og forretningsmæssige og redaktionelle forhold i tilknytning hertil undtaget.
Hensynene bag undtagelsesbestemmelsen er bl.a., at man fra lovgivers side vil sikre DR en så fri og uafhængig stilling som mulig, herunder særligt vedrørende programplanlægning og programudøvelse, samt vedrørende de øvrige dispositioner, der indirekte vil påvirke programvirksomheden.
Derudover agerer DR som bekendt i et marked på linje med en lang række danske og internationale medier, og man har i den forbindelse ikke ønsket at stille DR ringere end de øvrige aktører. (se Folketingstidende 1993-94, tillæg A, sp. 656)
Efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 14, kan DR dog oplyse, at der ikke anvendes en fast ekspertliste med personer, som programmet Debatten på DR 2 primært anvender.

DR kan oplyse, at programmerne altid researcher i forhold til det valgte, aktuelle emne og på den baggrund vælger de bedst mulige gæster.
Samtidig kan DR for en god ordens skyld henvise til DRs programetik s. 23, hvor der står følgende:

”DR skal være kritisk i forhold til at give medvirkende autoritet ved at bruge betegnelsen “ekspert”.

Præsenter i stedet medvirkende med relevante oplysninger om deres faglige baggrund, stilling, tillidsposter eller personlige holdninger. Så har brugerne selv mulighed for at vurdere vedkommendes udsagn, analyser eller kommentarer”
DRs programetik kan findes på https://www.dr.dk/etik-og-rettelser/dr-etik/drs-etik.
Ad pkt. 4 og 6

DR arbejder målrettet med mangfoldighed og har som ambition at spejle hele Danmarks befolkning på tværs af køn, etnicitet, geografi, uddannelsesniveau, økonomisk status, alder etc. Dette arbejde foregår på tværs af kanaler og programmer, disse skal tilsammen vise et mangfoldigt billede af befolkningen.
Mennesker på overførelsesindkomst er i fokus i arbejdet med at spejle hele Danmark.

I DRs debatprogrammer, f.eks. Debatten på DR 2 og P1 Debat på P1, har vi et stærkt fokus på en bred repræsentation i vores programmer. Dette er blandt andet kommet til udryk i gennemførelsen af et mangfoldighedsprojekt i 2019, som havde fokus på køn, etnicitet og geografi.

Udover dette målrettede projekt har DR også et dagligt fokus, hvor det er et klart mål, at dem der mærker konsekvenserne af en given politik på egen krop bliver hørt i programmerne. Det kommer blandt andet til konkret udtryk gennem en udstrakt brug af såkaldte cases i Debatten, hvor ansvarlige politikere møder virkeligheden i form af f.eks. kontanthjælpsmodtagere, sygeplejersker, virksomhedsejere eller skolelærere. Udover dette daglige fokus, der også gør sig gældende ift. de gæster der inviteres til P1 Debat, er der i disse radioudsendelser mulighed for, at lytterne kan ringe ind og blande sig i den direkte debat. Dette er også et direkte udtryk for ønsket om en bred repræsentationen i vores programmer, der ikke blot omfatter såkaldte professionelle debattører.

DRs afgørelser om aktindsigt er endelige og kan ikke indklages for anden administrativ myndighed
, jf. radio- og fjernsynslovens § 17, stk. 4.

Med venlig hilsen XXXX Juridisk konsulent DR