INTRO:
Hvad er en agterskrivelse og hvilke betydninger kan en agterskrivelse have og medføre.
På et skib er agter den bagerste del.Agerskrivelsen er et noget underligt fænomen eller forvaltningsmæssigt redskab (eller “kneb”  ? – Red).
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Kilde: VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Retssikkerhedsvejledningen

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Citat:

Agterskrivelse

En agterskrivelse er et brev, som myndigheden kan vælge at sende til borgeren, inden der træffes afgørelse, og som indeholder det forventede resultat af den kommende afgørelse.

En agterskrivelse er at anse for en partshøring af borgeren.
Myndigheden kan vælge at lade en agterskrivelse få virkning som afgørelse.

I de tilfælde, hvor agterskrivelsen skal fungere både som høring og afgørelse, skal myndigheden være særligt opmærksom på at overholde de forvaltningsretlige krav til blandt andet klagevejledning.

Det skal også være tydeligt for borgeren:
  • at der er tale om en høring,
  • at der ikke er truffet afgørelse i sagen endnu,
  • at borgerens bemærkninger til høringen kan få indflydelse på resultatet, og
  • at myndigheden lader agterskrivelsen få virkning som afgørelse, hvis borgeren ikke kommer med bemærkninger til høringen inden høringsfristens udløb.
Hvis borgeren kommer med bemærkninger – eller indsigelser – til partshøringen, skal myndigheden dog træffe en ny afgørelse, så bemærkningerne kan indgå i myndighedens behandling af sagen

En agterskrivelse kan kun få retsvirkning som afgørelse efter høringsfristens udløb, hvis:
– det tydeligt fremgår, hvilken retsvirkning afgørelsen vil have for borgeren,
– agterskrivelsen indeholder en begrundelse, der lever op til forvaltningslovens krav om begrundelse af afgørelser,
– det er tydeligt, fra hvilket tidspunkt agterskrivelsen får retsvirkning som afgørelse, og
– det er tydeligt, at borgeren ikke vil få en separat afgørelse efter høringsfristens udløb, hvis ikke borgeren har bemærkninger inden for fristen.
Hvis kravene ikke er opfyldt, vil agterskrivelsen være ugyldig som afgørelse.

(Her mangler der efter min mening det forhold at borgeren har retskrav på en klagevejledning- Red)

Fristerne

Fristen for indsigelser skal være så lang, at borgeren faktisk har mulighed for at komme med bemærkninger til partshøringen, før agterskrivelsen får retsvirkning som afgørelse.
Klagefristen på fire uger regnes fra det tidspunkt, hvor agterskrivelsen efter sit indhold får retsvirkning som afgørelse. Det skal være tydeligt for borgeren, hvornår fristen regnes fra, og hvor lang den er.