Aktivsocialraadgiver.dk

INTRO

Efter en ansættelsessamtale som socialrådgiver i en kommunal familieafdeling (Holbæk – Red) bliver jeg efterfølgende ringet op af den akademiker der har ansvaret for familieafdelingen. Han oplyser mig om at det aldrig har været socialrådgiver der træffer beslutninger om afbrudt eller overvåget samvær og at de beslutninger tages af familieretshuset.
Jeg vidst selvfølgelig godt at det ikke var en enkeltstående socialrådgiver det træffer disse beslutninger – og ved at beslutninger om afbrudt/overvåget samvær træffes af Børne/unge udvalget i kommunen.

Dette indlæg er derfor oprettet som opfølgende research på udmeldingen fra den akademiske leder – der så at sige kortslutter den parlamentatirske styringskæde i kommunen og underkender de 2 kommunalpolitikere der sidder i udvalget + den dommer der leder mødet hvor der træffes beslutninger om… afbrudt eller overvåget samvær.
Dette indlæg kan tages som et indtryk for kvaliteten af det kendskab ledere (akademiske og andre – Red) ansat i den kommunale forvaltning har til gældende love og regler…
Den kommunalansatte akademiker der leder familieafdelingen i Holbæk kommune mener at det er familieretshuset der træffer afgørelser om afbrudt eller overvåget samværd. Der med underkendes det faktum at der sidder to kommunalpolitikere i børn/unge udvalget.

AFBRUDT ELLER OVERVÅGET SAMVÆR

Lovhjemmel ligger i Lov om social service (serviceloven):LBK nr 1548 af 01/07/2021 Serviceloven   ( erstattet af LBK nr 170 af 24/01/2022Serviceloven:

“Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket.”

Stk. 4. Ved viden eller formodning om, at den person, som barnet eller den unge skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børn og unge-udvalget, medmindre særlige forhold taler imod det, for en bestemt periode træffe afgørelse om at afbryde den pågældendes forbindelse med barnet eller den unge i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse eller om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen.

EFTERSKRIFT

INGEN KOMMUNALE LEDERE I DANMARK HAR LOVHJEMMEL TIL AT OPFINDE PROCEDURER OG REGLER DER DIREKTE ER I MODSTRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING – OG DET HAR KOMMUNALPOLITIKERE HELLER IKKE.
Heller ikke en akademiker ansat som leder af familiefadelingen i Holbæk kommune.
Jævnfør Grundloven og magtens tredeling.

(Men skal man/k bryde grundloven i Danmark slipper man/k bedst afsted med det som folketingspolitiker – eller som chef for rigspolitiet – jævnfør Tibet og Mink-skandalerne hvor chefen for rigspolitiet var villig til at bryde vores Danske grundlov – begge gange….

AT EN KOMMUNAL LEDER AF EN BØRNE/FAMILIEAFDELING IKKE HAR STYR PÅ GÆLDENDE LOVE/REGLER ER RYSTENDE
Vedkommende kortslutter så at sige hele den parlamentatiske styringskæde og miskender de politikere der sidder i bør ne/unge udvalget plus dommeren.