Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Nr.1: Skriftlig dokumentation

Kan du undgå at ringe til den kommunale forvaltning så gør det!
Du kan du jo ikke efterfølgende bevise: Hvem der sagde hvad, hvordan – i hvilken tone/sprogbrug.
Du skal sørge for at du som borger kan dokumentere ALT hvad der er foregået i kontakten mellem dig/jer og den kommunale forvaltning og det sker ved at du/I sikrer at alt ligger på skrift i form af dokumenter/emails.

Du/i kan sende emails til kommunen via E-boks og så gemmes alt i sagen selvfølgelig og slettes først når der er gået et par år efter at der er truffet en afgørelse (eller endnu bedre – du/I gemmer det permanent).

Nr.2 : Tag en bisidder med til møde

Bliver du indkaldt til et møde med den kommunale forvaltning eller din A-kasse o.l. så sørg for at du har en bisidder med der efterfølgende kan bevidne: Hvad der blev sagt, af hvem, hvordan, sprogbrug/tonen.

Kan du ikke få en bisidder med så kan du optage samtalen – så er din dokumentation af hvad der blev sagt/aftalt på plads. Men kommunen kan afvise at du optager mødet – for det er dem der faciliterer mødet.
Optager du uden forudgående tilladelse – kan du ikke straffes for det efterfølgende….!

Det er en udbredt misforståelse at en bisidder ikke må sige noget til mødet: Det må de. Men de skal ikke overtage hele samtalen for den borger de er bisiddere for: Ellers må du finde dig en partsrepræsentant – der sker via en fuldmagt til f.eks en privat socialrådgiver.

Under corona-pandemien har du som ledig ret til at afslå tilbud om en videosamtale med den kommunale forvaltning og A- Kassen.

Skulle du have lyst til at medvirke til det så kan du jo evt. optage samtalen og dermed sikre beviser og din retsstilling.
Så længe der ikke medvirker 3-part i samtalen som ikke er vidende om optagelse kan du optage uden at oplyse om det.
Har du en ven/partner er mit klare råd: Få et vidne til at overhøre samtalen eller optag den.

Nr.3 Sagens oplysning

Du har som borger der møder forvaltningen retten til ikke at skulle inkriminere dig selv og det er forvaltningens opgave at sørge for at sagen belyses i samarbejde med borgeren – og ikke at den overbelyses.
Omvendt skal du som borger oplyse forvaltningen og væsentlige ændringer f.eks at du har fået et ordinært arbejde o.l.

Det følger af officialprincippet at der er forvaltningens opgave at sagen bliver belyst/oplyst – men borger skal medvirke.

Nr.4 Aktindsigt

Du har som borger der er part i egen sag ret til at kræve aktindsigt og der er ingen formkrav til hvordan du gør det.
Den klare anbefaling er at du selvfølgelig gør det skriftligt via en email fra din E-boks til den kommunale forvaltning eller A-kassen e.l: Så har du jo både dokumentation for datoen, indholdet og at dit retskrav om aktindsigt overholdes.
Se retsvirkning af aktindsigt der ikke overholdes før der træffes en afgørelse

Nr.5 Facebook

Hvis du er en kritisk borger der anvender din grundlovsikrede ytringsfrihed til at komme med offentlig kritik af den kommunale forvaltning og navngivne sagsbehandler/socialrådgivere så er der lige et par forhold du bør kende til:
Kommunale medarbejdere har lovhjemmel til at overvåge offentlige Facebook-profiler for borgere på overførselsindkomster (kontanthjælp o.l.) og opslag i offentlige grupper.
Er du for kritisk og bruger “for meget tid” på det kan den kommunale forvaltning finde på at: Indkalde dig til en rådighedssamtale og spørge dig ind til dine aktiviteter: “Hvor lang tid bruger du på det” og spørgsmål a la:
Du må ikke uden samtykke videregive f.eks lydoptagelse med kommunale sagsbehandlere/socialrådgivere på internettet (videregivelse uden samtykke)på: Der skal lægges en bip-tone ind over deres navne.

Er du jobsøger inden for det kommunale område der på noget tidspunkt har ytret offentlig kritik af den kommunale forvaltning = Du er sortlistet fra ansættelse…(Løsning = slør din identitet)

Denne overvågningspraksis af ledige borger der udøver kritik af samfundet kan minde om den overvågning der foregik i de tidligere Øststater – DDR…

Nr.6: Brug borgerrådgiveren

Hvis din bopælskommune har en borgerrådgiver så henvend dig til vedkommende for at få hjælp med din sag.
Kvaliteten af borgerrådgivere i Danmark er stærkt svingende – de er måske primært ansat for at undgå at borgerne klager til 2-klageinstans = ankestyrelsen.

Nr.7: Brug retshjælp

I mange af landets kommuner er der muligheder for at henvende sig til gratis retshjælp. Prøv at finde ud af om der findes den mulighed i din/jeres bopælskommune.

Nr.8: Find andre i samme situation

Med al respekt for din/jeres sag så er i ikke de første og heller ikke de sidste der kommer til at opleve en helt konkret problemstilling og udfordringer med den kommunale forvaltninger.
Derfor er rådet: Find andre borgere der har været udsat for den samme oplevelse.
Nogle af borgere jeg har mødt i grupper på Facebook og i virkeligheden er blevet til de rene jura-eksperter der ved meget mere om gældende sociallove og retsprincipper end sagsbehandlere, uddannede socialrådgivere og jurister.
Du kan finde hjælp, vejledning og støtte online men pas nu på dit/jeres privatliv online…

Nr.9: Klag over den kommunale afgørelse

Som det ser ud med de kommunal fejlafgørelsesprocenter der fremgår af de “sociale Danmarkskort” så er rådet til alle borgere der modtager et afslag på en ansøgning om en ydelse at der skal klages til den kommunale forvaltning.
Når kommunen har behandlet din klagesag og finder ud af at der ikke er grunde til at genbehandle sagen så skal du klage til ankestyrelsen der er 2-klageinstans på det sociale område.
Når ankestyrelsen træffer en afgørelse der er myndighedsvenlig d.v.s. tager hensyn til den kommunale forvaltning kan du klage til Folketingets Ombudsmand i op til et år efter ankestyrelsens afgørelse.
Vil Folketingets ombudsmand ikke tage sagen er din næste klagemulighed at stævne kommunen gennem en advokat med krav og erstatning for forkert eller mangelfuld sagsbehandling.
Der er oprettet en forening for borgere der kommer i klemme i det kommunale system og det koster 60 Kr at blive medlem.
Når du er medlem kan foreningen Forretssikkerhed hjælpe dig med at stævne kommunen

Nr.10: Før en sagslog hvor alle hændelser skrives

Du/I bør oprette et dokument hvor der fremgår følgende om sagen:
Dato, tid, sted, indput (email/dokument/telefonsamtale), hvad der blev aftalt, hvem der deltog i mødet eller samtale, kommende aftale vedr. møde eller oplysningen af sagen.

DETTE DOKUMENT BØR GEMMES

Til efter at sagen er afsluttet.

AKTIVSOCIALRÅDGIVER.DK TILBYDER GRATIS SKABELON TIL SAGSLOG

Der kan findes under menupunktet Materialer.
Der bliver også udarbejdet skabelon til udfyldelse af potentielle kunder der kan give mig et hurtigt overblik af din/jeres sag:
Udfyldes den sparer du/I udgifter på at jeg skal anvende mindre tid på at danne mig et overblik over sagen.